Visie op cliënten

Mensen met een beperking zijn burgers als ieder ander. Zij verdienen dezelfde kansen op een kwalitatief goed bestaan als mensen zonder beperking. Mensen zonder en met een beperking vinden dezelfde zaken belangrijk: gewaardeerd worden om wie je bent, zeggenschap hebben over je leven, verbonden zijn met andere mensen, vrienden hebben, deel hebben aan wat er in je omgeving gebeurt, van betekenis zijn voor anderen, bijdragen aan de samenleving. Deel uitmaken van de samenleving moet vanzelfsprekend zijn in het denken en handelen.

Ook mensen met een beperking willen een leven leiden dat past bij hun mogelijkheden, wensen en ambities. Daarbij hebben zij veelal in mindere en meerdere mate zorg en ondersteuning nodig. Mensen moeten een beroep kunnen doen op verschillende ondersteuningsbronnen.​

De directe sociale omgeving vormt veelal de belangrijkste bron van zorg en ondersteuning. Daar waar de zorg- en ondersteuningsbehoeften de mogelijkheden van het individu en van zijn of haar directe sociale omgeving te boven gaan, komt professionele zorg en ondersteuning in beeld (Buntinx, NTZ2002).

Visie op ondersteuning cliënten

De gehandicaptenzorg is er voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke en meervoudige beperking. De ondersteuningsbehoefte van deze mensen kan minimaal zijn en zich richten op een specifiek aspect van het leven, maar kan ook omvangrijk zijn en zich richten op meerdere aspecten van het leven. De beperkingen zijn veelal levenslang en brengen in elke levensfase andere vragen met zich mee.

De gehandicaptenzorg wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van bestaan van de cliënt, aanvullend op de eigen mogelijkheden en de mogelijkheden van de naasten van de betrokkene. Doel is mensen met een beperking te ondersteunen in het zo goed en zo zelfstandig vormgeven van hun leven. De individuele ondersteuningsbehoefte (en de beoogde kwaliteit van bestaan) bepaalt de aard, omvang en intensiteit van de zorg en ondersteuning en de aspecten van het leven waarop deze zich richt. In dialoog met de cliënt en eventuele naasten wordt binnen de grenzen van de AWBZ een aanbod op maat gecreëerd, afgestemd op die individuele vraag.

De zorg en ondersteuning strekt zich uit van incidentele (extramurale) ondersteuning van zelfstandig wonende mensen met een beperking en gezinnen met een thuiswonend kind met een beperking, tot 24-uurs verblijfzorg met volledige dagbesteding voor mensen met een veelal complexe intensieve zorgbehoefte en beperkte zelfredzaamheid. Naast de variatie in zorg en ondersteuning bestaat ook grote variatie in de terreinen waarop zorg en ondersteuning geboden wordt. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van cliënten, de aard en omvang van de zorg- en ondersteuningsbehoefte en de levensfase maken mensen met een beperking gebruik van diensten uit aan de gehandicaptenzorg grenzende sectoren, bijvoorbeeld (speciaal) onderwijs en arbeidsvoorzieningen.

Visie op kwaliteit zorg aan cliënten

De kwaliteit van de gehandicaptenzorg wordt primair afgemeten aan de mate waarin deze bijdraagt aan de kwaliteit van bestaan van de cliënt. Daarbij wordt gekeken naar de acht domeinen van Schalock en Verdugo, en naar de randvoorwaarden voor de zorg en ondersteuning. De individuele situatie van de cliënt en de bestaande randvoorwaarden bepalen welke domeinen en/of randvoorwaarden bij hem of haar specifiek van belang zijn. Dit wordt in het ondersteuningsplan van de cliënt vastgelegd. De mate waarin de gemaakte zorgafspraken gehaald worden, bepaalt de kwaliteit van de zorg en ondersteuning.

* Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Visiedocument 2.0