Disclaimer

In de disclaimer wordt de gebruiker van mediawijs.nl geïnformeerd over waarborgen en risico's van het gebruik van de domeinen van Mediawijs.nl. Deze site is een initiatief van Stichting Iedereen Mediawijs (SIM).

Doelstellingen Stichting Iedereen Mediawijs (SIM)

De stichting heeft ten doel:

  • ervoor zorgdragen dat een ieder de kans krijgt om mediawijs te worden en te blijven;
  • het werken aan e-inclusie voor alle burgers in Nederland en België, ongeacht hun achtergrond, leeftijd of beperking, zodat er geen digitale kloof meer blijft bestaan tussen burgers onderling;
  • het werken aan e-inclusie voor alle burgers in Nederland en België, ongeacht hun achtergrond, leeftijd of beperking, zodat er geen digitale kloof meer blijft bestaan tussen burgers onderling;

Gebruik van informatie

Gebruik van enige informatie verkregen middels de site van mediawijs.nl en andere daarmee gelieerde websites gebeurt voor risico van de gebruiker. Stichting Iedereen Mediawijs (SIM) spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content en informatie waarnaar wordt verwezen en waarin mediawijs.nl als portal fungeert en informatie die wordt verstrekt in haar rol als dienstverlener volledig en juist is. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels haar websites gevonden wordt.

Aansprakelijkheid

Stichting Iedereen Mediawijs en de aan haar gelieerde organisaties aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van de site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Het technisch functioneren van de kabel- en breedbandverbindingen en connectiviteit vallen onder het risico van de exploitant van de kabel- respectievelijk breedbandverbinding en connectiviteit. Stichting Iedereen Mediawijs (SIM) aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier en/of connectiviteitsleverancier. Stichting Iedereen Mediawijs (SIM) vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten en/of producten van mediawijs.nl en geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de sites welke door Stichting Iedereen Mediawijs (SIM) en haar partners worden beheerd en ontwikkeld. Tevens is Stichting Iedereen Mediawijs (SIM) niet aansprakelijkheid voor eventuele virussen op de site of de servers van mediawijs.nl die de informatie toegankelijk maken. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Stichting Iedereen Mediawijs (SIM) in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van sites welke door Stichting Iedereen Mediawijs (SIM) worden ontwikkeld of beheerd, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Klachten en opmerkingen

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar:  info@mediawijs.nl